443-941-6293 :: Oferta :: 913-827-9792 :: Dokumenty :: Kontakt
309-234-7896 | 5134864794 | Galeria | 9104623339 | Kontakt
O Firmie

Firma ANPIK dzia³a na rynku od 1997r. specjalizuj±c siê w ¶wiadczeniu us³ug doradczych i szkoleniowych z zakresu bhp i ppo¿. Wychodz±c naprzeciw tym potrzebom oferuje us³ugi w zakresie kompleksowego nadzoru nad warunkamim pracy, prowadzenia spraw kadrowo - pracowniczych, szkoleñ bhp i ochrony przeciwpo¿arowej. Biuro posiada uprawnienia Ministra Gospodarki na szkolenia kierowców wózków jezdniowych. Od wielu lat Firma jest doradc± dla wielu kluczowych zak³adów na terenie ¦l±ska. Firma posiada certyfikat procesu audytowania systemów zarz±dzania bezpieczeñstwem pracy Wydzia³u Górnictwa i Geoin¿ynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.
Sala konferencyjna

My¶l±c o grupach biznesowych, przygotowali¶my profesjonalne zaplecze konferencyjne.
Posiadamy sael konferencyjn± dla grupy do 25 osób. Sala wyposa¿ona jest w szereg zaawansowanych urz±dzeñ audiowizualnych, które pozwalaj± na efektywne i sprawne prowadzenie szkoleñ, sympozjów, konferencji, zgodnie ze wspó³czesnymi wymogami i ¶wiatowym standardem.
Wysok± jako¶æ i profesjonalizm prowadzonych konferencji gwarantuj± m. in: bardzo dobre o¶wietlenie sali, bezprzewodowy dostêp do internetu, mo¿liwo¶æ zas³aniania okien (rolety), eliminuj±ce wp³yw niekontrolowanego ¶wiat³a, mo¿liwo¶æ korzystania z rzutnika i tablic - flipchartów.
www.anpik.com.pl 831-226-0404 Copyright 2011 by Domagala Lukasz